Satyjylar
Kategoriýalar


ÝAŞYRYNLYK SYÝASATY

Şu şahsy maglumatlaryň ýaşyrynlyk syýasaty (mundan beýläk – Ýaşyrynlyk syýasaty) shop.post.tm domen adynda (şeýle hem, onuň kömekçi domenlerinde) ýerleşýän «Postshop» saýtynyň we mobil goşundylarynyň (mundan beýläk - Operator) «Postshop» saýty (şeýle hem, onuň kömekçi domenleri we mobil goşundylary – mundan beýläk - Saýt) ulanylanda Ulanyjy, onuň programmalary we onuň önümleri baradaky ähli maglumata degişlilikde hereket edýär.

 

1. ADALGALARYŇ KESGITLEMESI

1.1. Şu ýaşyrynlyk syýasatynda aşakdaky adalgalar ulanylýar:

1.1.1. “Saýdyň dolandyryş bölümi” (mundan beýläk – Dolandyryş bölümi) – şahsy maglumatlary gaýtadan işleýän, şeýle hem şahsy maglumatlary gaýtadan işlemegiň maksatlaryny, gaýtadan işlenilmäge degişli bolan şahsy maglumatlaryň düzümini, şahsy maglumatlar bilen amala aşyrylýan hereketini (amallaryny) kesgitleýän we (ýa-da) bu işleri guraýan «Postshop» saýty dolandyrmaga ygtyýarlandyrylan işgärler.

1.1.2. “Şahsy maglumatlar” – göni ýa-da gyýtaklaýyn kesgitlenilen ýa-da kesgitlenilýän fiziki şahsa (şahsy maglumatlaryň subýektine) degişli bolan islendik maglumat.

1.1.3. “Şahsy maglumatlary gaýtadan işlemek” – awtomatlaşdyrma serişdelerini ulanmak bilen ýa-da şahsy maglumatlar bilen munuň ýaly serişdeleri ulanmazdan amala aşyrylýan islendik hereket (amal) ýa-da hereketleriň (amallaryň) jemi, şol sanda şahsy maglumatlary ýygnamak, ýazgy etmek, ulgamlaşdyrmak, toplamak, saklamak, takyklamak (täzelemek, üýtgetmek), aýyrmak, ulanmak, geçirmek (ýaýratmak, bermek, elýeterlilik), özbaşdaklygyny aýyrmak, beklemek, ýok etmek, umuman ýok etmek.

1.1.4. “Şahsy maglumatlaryň ýaşyrynlygy” – Operator ýa-da şahsy maglumatlara elýeterliligi alan gaýry tarap tarapyndan şahsy maglumatlaryň subýektiniň rugsady bolmazdan ýa-da gaýry kanuny esas bolmadyk ýagdaýynda olary ýaýratmazlyga bildirilýän talaplaryň hökmany berjaý edilmegi.

1.1.5. “Elektron söwda platformasynyň saýtynyň ulanyjylary” (mundan beýläk Ulanyjy) – Internet tory arkaly «Postshop» saýtyna elýeterliligi bolan we «Postshop» saýtyň maglumatlaryny, serişdelerini we önümlerini ulanýan tarap.

1.1.6. “Cookies” – web-serweriň üsti bilen ugradylan we degişli saýtyň sahypasyny açmaga çemeleşende HTTP-talapnamasynda web-müşderiniň ýa-da web-brauzeriň her gezek web-serwere ugradýan ulanyjynyň kompýuterinde saklanylýan maglumatlaryň uly bolmadyk bölümi.
1.1.9. “IP-salgy” – degişlilikde Ulanyjynyň Operatora bolan elýeterliligi alýan kompýuter torundaky ýeke-täk tor salgysy.

 

2. UMUMY DÜZGÜNLER

2.1. Ulanyjy tarapyndan «Postshop» saýtynyň ulanylmagy şu Ýaşyrynlyk syýasaty we Ulanyjynyň şahsy maglumatlaryny gaýtadan işlemegiň şertleri bilen ylalaşygy aňladýar.

2.2. Ýaşyrynlyk syýasaty bilen ylalaşylmadyk ýagdaýynda, Ulanyjy «Postshop» saýtyny ulanmagy bes etmeli.

2.3. Şu Ýaşyrynlyk syýasaty «Postshop» saýtyna degişlilikde ulanylýar. Operator Ulanyjynyň «Postshop» saýtynda elýeter bolan salgylanmalara geçip biljek üçünji taraplaryň saýtyny kadalaşdyrmaýar we jogapkärçilik çekmeýärler.

2.4. Dolandyryş bölümi Ulanyjy tarapyndan berilýän şahsy maglumatlaryň dogrulygyny barlamaýar.

 

3. ÝAŞYRYNLYK SYÝASATYNYŇ MAZMUNY

3.1. Şu Ýaşyrynlyk syýasaty Ulanyjynyň «Postshop» saýtynda bellige alnanda ýa-da maglumat e-mail salgylanma ýazylanda Dolandyryş bölümiň talapnamasy boýunça berýän şahsy maglumatlaryň ýaýradylmazlygy we ýaşyrynlygyň gorag tertibiniň üpjün edilmegi boýunça Dolandyryş bölümiň borçlaryny kesgitleýär.

3.2. Şu Ýaşyrynlyk syýasatynyň çäginde gaýtadan işlenilmäge rugsat berlen şahsy maglumatlar Ulanyjy tarapyndan «Postshop» saýtynda görnüşleri doldurmak arkaly berilýär we aşakdaky maglumatlary öz içine alýar:

3.2.1. Ulanyjynyň familiýasy, ady;

3.2.2. Ulanyjynyň habarlaşmak üçin telefon belgisi;

3.2.3. elektron poçtanyň salgysy (e-mail);

3.2.4. surat (zerurlyk ýüze çykan ýagdaýynda).

3.3. Operator sahypa girilende awtomatiki görnüşde geçirilýän Maglumatlary goraýar:
- IP-salgy;

- cookies-den maglumat;

- brauzer baradaky maglumat;

- elýeterlilik wagty;

- referer (ozalky sahypanyň salgysy).

3.3.1. Cookies öçürilmegi awtorizirlemegi talap edýän saýtyň böleklerine elýeterlilik mümkinçiligini aradan aýyryp bilýär.

3.3.2. Operator öz myhmanlarynyň IP-salgysy baradaky maglumatlary ýygnaýar. Bu maglumat tehniki meseleleriň öňüni almak, ýüze çykarmak we çözmek maksady bilen ulanylýar.

3.3.3. Ýokarda şertlendirilmedik islendik gaýry şahsy maglumat (girmegiň taryhy, ulanylýan brauzerler, amallaýyn ulgamlar we ş.m.) şu Ýaşyrynlyk syýasatynyň 5.2 k.b. göz öňünde tutulan ýagdaýlardan daşary ýagdaýlarda ykjam saklanylmaga we ýaýradylmazlyga degişli.

 

4. ULANYJYNYŇ ŞAHSY MAGLUMATLARYNY ÝYGNAMAGYŇ MAKSATLARY

4.1. Ulanyjynyň şahsy maglumatlaryny Dolandyryş bölümi aşakdaky maksatlarda ulanyp bilýär:

4.1.1. Geljekki awtorizirleme üçin «Postshop» saýtynda bellige alnan Ulanyjyny kybaplaşdyrmak.

4.1.2. Ulanyja «Postshop» saýtynda şahsylaşdyrylan maglumatlara bolan elýeterliligi bermek.

4.1.3. Ulanyjy bilen ters aragatnaşygy kesgitlemek, şol sanda «Postshop» saýty ulanmaga degişli bolan habarnamalary, talapnamalary ugratmak, Ulanyjydan gelen talapnamalary we arzalary gaýtadan işlemek.

4.1.4. Howpsuzlygy üpjün etmek, hilegärligiň öňüni almak üçin Ulanyjynyň ýerleşýän ýerini kesgitlemek.

4.1.5. Ulanyjy tarapyndan berlen şahsy maglumatlaryň takyklygyny we dolulygyny tassyklamak.

4.1.6. Eger-de Ulanyjy bellige alyş ýazgysyny döretmäge razy bolsa, «Postshop» saýtyň böleklerini ulanmak üçin belige alyş ýazgysyny döretmek.

4.1.7. Elektron söwda platformasynyň ulanyjysyna Sargydyň ýagdaýy barada bildirişler.

4.1.8. Tölegleri gaýtadan işlemek we kabul etmek, salgyt ýa-da salgyt ýeňilliklerini tassyklamak, töleg barada jedelleşmek, Ulanyjy tarapyndan karz almak hukugyny kesgitlemek.

4.1.9. Tölegleri işläp taýýarlamak we kabul etmek, salgyt ýa-da salgyt ýeňilliklerini tassyklamak, töleg barada jedelleşmek, Ulanyjy tarapyndan karz almak hukugyny kesgitlemek.

4.1.10. Platformany ulanmak bilen baglanyşykly kynçylyklar ýüze çykan halatynda Ulanyjyny netijeli müşderi we tehniki goldawy bilen üpjün etmek.

4.1.11. Ulanyjynyň razylygy bilen, önüm täzelenmeleri, ýörite teklipleri, nyrh maglumatlary, habarnamalary we beýleki maglumatlary elektron söwda platformasynyň adyndan ýa-da elektron söwda platformasynyň hyzmatdaşlarynyň adyndan ýerleşdirmek.

4.1.12. Ulanyjynyň razylygy bilen mahabat çärelerini durmuşa geçirmek.

4.1.13. Ulanyja onuň razylygy bilen «Postshop» saýtyň adyndan ýörite teklipleri, täzelikleri, salgylanmalary we gaýry maglumatlary bermek.

 

5. ŞAHSY MAGLUMATLARY GAÝTADAN IŞLEMEGIŇ USULLARY WE MÖHLETLERI

5.1. Ulanyjynyň şahsy maglumatlary möhleti çäklendirmezden, islendik kanuny usulda, şol sanda awtomatlaşdyrma serişdelerini ulanmak ýa-da munuň ýaly serişdeleri ulanmazdan, şahsy maglumatlaryň maglumat ulgamlarynda gaýtadan işlenilýär.

5.2. Ulanyjynyň şahsy maglumatlary diňe Türkmenistanyň kanunçylygy tarapyndan kesgitlenilen esas boýunça we tertipde Türkmenistanyň ygtyýarlandyrylan döwlet hökümet edaralary tarapyndan geçirilip bilinýär.

5.3. Şahsy maglumatlar ýitirilen ýa-da ýaýradylan ýagdaýynda, Dolandyryş bölümi Ulanyja şahsy maglumatlaryň ýitmegi ýa-da ýaýradylmagy barada habar bermezlige hukukly.

5.4. Dolandyryş bölümi Ulanyjynyň şahsy maglumatlaryny bikanun ýa-da tötänleýin elýeterlilikden, ýok etmekden, üýtgetmekden, beklemekden, nusgasyny almakdan, ýaýratmakdan, şeýle hem üçünji taraplaryň gaýry bikanun hereketlerinden goramak üçin zerur guramaçylyk we tehniki çäreleri kabul edýär.

5.5. Dolandyryş bölümi Ulanyjy bilen bilelikde Ulanyjynyň şahsy maglumatlarynyň ýitmegi ýa-da ýaýradylmagy bilen baglylykda ýüze çykan ýitgileriň ýa-da gaýry oňaýsyz netijeleriň öňüni almak boýunça ähli zerur bolan çäreleri kabul edýär.

5.6. Işiň hilini ýokarlandyrmak maksady bilen, Dolandyryş bölümi 1 (bir) ýylyň dowamynda «Postshop» saýtyny ulanmagyň çäginde Ulanyjy tarapyndan amala aşyrylýan hereketler baradaky log-faýllary saklamaga hukukly.


6. TARAPLARYŇ HUKUKLARY WE BORÇLARY

6.1. Ulanyjy aşakdakylara hukukly:

6.1.1. «Postshop» saýtyny ulanmak üçin zerur bolan öz şahsy maglumatlaryny bermek hakyndaky erkin çözgüdi kabul etmäge we olaryň gaýtadan işlenilmegine rugsat bermäge.

6.1.2. Bu maglumat üýtgedilen ýagdaýynda şahsy maglumatlar baradaky berlen maglumatlary täzelemäge, goşmaça girizmäge.

6.1.3. Ulanyjy Dolandyryş bölüminden, eger-de munuň ýaly hukuk döwlet kanunyna laýyklykda çäklendirilmedik bolsa, onuň şahsy maglumatlaryna degişli bolan maglumatlary almaga hukukly. Ulanyjy Dolandyryş bölüminden, eger-de şahsy maglumatlar doly däl, köne, takyk däl, bikanun alnan bolsa ýa-da gaýtadan işlemegiň habar edilen maksady üçin zerur däl bolsa, onuň şahsy maglumatlarynyň takyklanylmagyny, olaryň beklenilmegini ýa-da ýok edilmegini talap etmäge, şeýle hem öz hukuklaryny goramak boýunça kanun tarapyndan göz öňünde tutulan çäreleri kabul etmäge hukukly. Munuň üçin görkezilen info@yakyn.biz E-mail salgysy boýunça Dolandyryş bölümine habar bermek ýeterlik.

6.2. Dolandyryş bölümi aşakdakylara borçlanýar:

6.2.1. Alnan maglumatlary gönümel şu Ýaşyrynlyk syýasatynyň 4 b. görkezilen maksatlar üçin ulanmaga.

6.2.2. Ýaşyryn maglumatyň gizlin saklanylmagyny üpjün etmäge, ulanyjynyň deslapky ýazmaça rugsady bolmazdan ýaýratmazlyga, şeýle hem şu Ýaşyrynlyk syýasatynyň 5.2 k.b. göz öňünde tutulan ýagdaýlardan daşary ýagdaýlarda Ulanyjy tarapyndan geçirilen maglumatlary satmazlyga, çalyşmazlyga, çap edilmezligine ýa-da gaýry mümkin bolan usul bilen ýaýradylmazlygyna.

6.2.3. Bar bolan işewürlik dolanyşygynda munuň ýaly maglumaty goramak üçin adatça ulanylýan tertibe laýyklykda Ulanyjynyň şahsy maglumatlarynyň ýaşyrynlygyny goramak üçin seresaplylyk çärelerini görmäge.

6.2.4. Degişli Ulanyja degişli bolan şahsy maglumatlary Ulanyjynyň ýa-da onuň kanuny wekiliniň ýa-da şahsy maglumatlaryň subýektleriniň hukuklaryny goramak boýunça ygtyýarlandyrylan edaranyň ýüzlenen ýa-da talap eden möhletinden barlag döwründe nädogry şahsy maglumat ýa-da bikanun hereket ýüze çykan ýagdaýynda beklemäge.

 

7. TARAPLARYŇ JOGAPKÄRÇILIGI

7.1. Öz borçlaryny ýerine ýetirmedik Dolandyryş bölümi şu Ýaşyrynlyk syýasatynyň 5.2 we 7.2 k.b. göz öňünde tutulan ýagdaýlardan daşary ýagdaýlarda Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda şahsy maglumatlary bikanun ulanmak bilen bagly bolan Ulanyjy tarapyndan çekilen ýitgiler üçin jogapkärçilik çekýär.

7.2. Ýaşyryn maglumat ýitirilen ýa-da ýaýradylan ýagdaýynda, Dolandyryş bölümi, eger-de bu ýaşyryn maglumat aşakdaky ýagdaýda bolsa, jogapkärçilik çekmeýär:

7.2.1. Ol ýitmezden ýa-da ýaýramazdan öň köpçülige mälim bolan bolsa.

7.2.2. Dolandyryş bölümi tarapyndan Serişde alynmazdan öň üçünji tarapdan alnan bolsa.

7.2.3. Ulanyjynyň razylygy bilen ýaýradylan bolsa.

 

8. JEDELLERI ÇÖZMEK

8.1. Ulanyjynyň we Dolandyryş bölüminiň arasyndaky gatnaşyklardan ýüze çykan jedeller boýunça şikaýat bilen kazyýete ýüzlenmezden öň, nägilelik (jedeli meýletin kadalaşdyrmak hakynda ýazmaça teklip ýa-da elektron görnüşde teklip) bildirmek hökmany bolup durýar.

8.2. Nägileligi alyjy nägileligi alan gününden 30 senenama günüň dowamynda ýazmaça ýa-da elektron görnüşde nägileligi bildirijä nägileligiň seredilmeginiň netijeleri barada habar berýär.

8.3. Ylalaşyk gazanylmadyk ýagdaýynda, Türkmenistanyň hereket edýän kanunçylygyna laýyklykda, kazyýet tertibinde seretmek üçin geçiriler.

8.4. Şu Ýaşyrynlyk syýasatyna we Ulanyjynyň we Dolandyryş bölüminiň arasyndaky gatnaşyklara degişlilikde Türkmenistanyň hereket edýän kanunçylygy hereket edýär.


9. GOŞMAÇA ŞERTLER

9.1. Dolandyryş bölümi şu Ýaşyrynlyk syýasatyna Ulanyjynyň rugsady bolmazdan üýtgetmeleri girizmäge hukukly.

9.2. Täze Ýaşyrynlyk syýasaty, eger-de Ýaşyrynlyk syýasatynyň täze rejesinde başgasy göz öňünde tutulmadyk bolsa, «Postshop» saýtynda ýerleşdirilen pursatyndan güýje girýär.

9.3. Şu Ýaşyrynlyk syýasatyna degişlilikde ähli teklipler ýa-da soraglar barada www.shop.post.tm/tm/privacy/salgy boýunça habar bermeli.

9.4. Hereket edýän Ýaşyrynlyk syýasaty yakyn.biz/privacy-policy salgy boýunça sahypada ýerleşdirilen.